Protokoll och stadgar

Hej,

Här kommer protokollet från det konstituerande årsmötet som hölls den 22 augusti 2015. Som framgår av protokollet valdes Daniel Ohlsson som styrelseordförande, Tony Barkerud som kassör, Therese Ohlsson som sekreterare och Lena Barkerud som suppleant. Till revisor valdes Marie Ohlsson.

Mötet fastställde även föreningens stadgar. Både protokoll och stadgar återfinns nedan.

Mötet beslutade också att medlemsavgiften skall uppgå till 200 kr per person och år, för familj 400 kr per år (avser 2st vuxna med barn under 18 år). Medlemsavgift erlagd under 2015 gäller även för 2016. Styrelsen kommer inom kort att meddela hur man ansöker om medlemskap och hur man betalar medlemsavgiften.

Protokoll 20150822

HTCK stadgar fastställda 20150822

 

Föreningen är igång

Hej cykelvänner,

Härmed kan vi gladeligen meddela att stadgarna fastställdes och styrelsen valdes vid dagens konstituerande möte. Därmed är föreningen igång och vi ser fram emot det kommande arbetet för att främja cykelsporten.

Till ordförande valdes Daniel Ohlsson, till kassör valdes Tony Barkerud, till sekreterare valdes Therese Ohlsson och som suppleant valdes Lena Barkerud.

Inbjudan till konstituerande årsmöte

Hej cykelvänner,

Härmed inbjuds ni att deltaga i det konstituerande årsmötet för Håbo-Tibble cykelklubb. Mötet hålls på Caravan Clubs camping i Kapellskär den 22 augusti 2015 kl. 12:00. Om personligt deltagande ej är möjligt kan man deltaga via ombud genom skriftlig fullmakt. Ombud kan företräda max en person.

Föredragningslistan till mötet är följande:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. Fastställande av stadgar.
  7. Val av föreningens ordförande, kassör, sekreterare samt suppleant fram till årsmötet 2018.
  8. Val av revisor.
  9. Fastställande av medlemsavgift: förslagsvis 200 kr/person och år, familj 400 kr/år. Med familj avses två stycken vuxna och barn under 18 år. Då föreningen startas så sent på året föreslås att medlemsavgift erlagd under 2015 även gäller för år 2016.

Eventuella synpunkter kan lämnas via kommentarsfältet. Välkomna!

Förslag till stadgar

Hej cykelvänner,

 

Inför det kommande konstituerande mötet presenteras nu här förslag till stadgar för den ideella föreningen Håbo-Tibble cykelklubb. Synpunkter/kommentarer mottages tacksamt. Genomgång av stadgarna kommer att ske på mötet i.o.m. antagandet av dessa.

Intresseanmälan att delta i styrelsearbetet har inkommit från Tony Barkerud (kassör), Therese Ohlsson (sekreterare/suppleant), Daniel Ohlsson (ordförande).

Klicka här för att ta del av förslag till stadgar

Inbjudan

Hej alla cykelvänner!

 

Håbo-tibble cykelklubb (HTCK) vill härmed bjuda in er till ett första konstituerande årsmöte där stadgar fastställs och styrelse väljs. Tid och plats aviseras här i ett senare skede men mötet avses att hållas under augusti månad.

De av er som är intresserade av att delta i styrelsen uppmanas att anmäla intresse via kommentarsfältet. Förslag till stadgar kommer att publiceras på denna webbsida i god tid innan mötet.

Välkomna!