Inbjudan till konstituerande årsmöte

Hej cykelvänner,

Härmed inbjuds ni att deltaga i det konstituerande årsmötet för Håbo-Tibble cykelklubb. Mötet hålls på Caravan Clubs camping i Kapellskär den 22 augusti 2015 kl. 12:00. Om personligt deltagande ej är möjligt kan man deltaga via ombud genom skriftlig fullmakt. Ombud kan företräda max en person.

Föredragningslistan till mötet är följande:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. Fastställande av stadgar.
  7. Val av föreningens ordförande, kassör, sekreterare samt suppleant fram till årsmötet 2018.
  8. Val av revisor.
  9. Fastställande av medlemsavgift: förslagsvis 200 kr/person och år, familj 400 kr/år. Med familj avses två stycken vuxna och barn under 18 år. Då föreningen startas så sent på året föreslås att medlemsavgift erlagd under 2015 även gäller för år 2016.

Eventuella synpunkter kan lämnas via kommentarsfältet. Välkomna!

Förslag till stadgar

Hej cykelvänner,

 

Inför det kommande konstituerande mötet presenteras nu här förslag till stadgar för den ideella föreningen Håbo-Tibble cykelklubb. Synpunkter/kommentarer mottages tacksamt. Genomgång av stadgarna kommer att ske på mötet i.o.m. antagandet av dessa.

Intresseanmälan att delta i styrelsearbetet har inkommit från Tony Barkerud (kassör), Therese Ohlsson (sekreterare/suppleant), Daniel Ohlsson (ordförande).

Klicka här för att ta del av förslag till stadgar

Inbjudan

Hej alla cykelvänner!

 

Håbo-tibble cykelklubb (HTCK) vill härmed bjuda in er till ett första konstituerande årsmöte där stadgar fastställs och styrelse väljs. Tid och plats aviseras här i ett senare skede men mötet avses att hållas under augusti månad.

De av er som är intresserade av att delta i styrelsen uppmanas att anmäla intresse via kommentarsfältet. Förslag till stadgar kommer att publiceras på denna webbsida i god tid innan mötet.

Välkomna!